Đúng đúng sai sai sai đúng đúng,
Đúng sai sai đúng sai sai đúng.
Đúng sai sai đúng đúng sai sai,
Đúng đúng sai sai đúng đúng sai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)