Vắng vẻ Không môn cháu nhớ nhà,
Bái biệt tăng phòng xuống Cửu Hoa.
Thích cưỡi ngựa tre bên giậu trúc,
Ngại nơi đất Phật đãi kim sa.
Bên khe gánh nước vời trăng đến,
Trong ấm pha trà cợt bóng hoa.
Thanh thản mà đi đừng nhỏ lệ,
Thầy nay bầu bạn với yên hà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)