Xưa kia ước tận chân mây
Bây giờ rớt xuống đám dây bìm bìm


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009