Máy nhiệm xoay vần vốn tự nhiên,
Này thu này nguyệt đối thanh niên.
Băng cao dầy dẫy doành ngân chảy,
Sáng tỏ làu làu bóng thỏ in.
Đòi chốn lâu đài gương vẽ khắp,
Một bầu thế giới ngọc đông nên.
Chị Hằng sánh với vầng hồng ấy,
Biết mấy xuân thu biết mấy nghìn…


Thơ khuyết danh đời Lê.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007