Trách cha trách mẹ em lầm,
Cho nên em phải khóc thầm hôm mai.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)