Tống quân tống biệt hà kiều lộ,
Cách một ngày xem tựa ba đông.
Lửa tim ai gợi dậy đùng đùng,
Nấu nung kẻ gan vàng, dạ sắt.
Tương tư tương kiến tri hà nhật,
Đa tứ đa sầu tổn thiếu niên.

Khi sương sa, khi gió thổi, lúc trăng xiên,
Đong sầu lại, biết cùng ai san sẻ.
Chung tình ấy nghìn xưa cũng thế,
Mối tình si há dễ một mình ta.
Biết hoa đeo đẳng vì hoa.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962