Tiếc công anh chẻ nứa đan lờ,
Để cho cá vượt lờ nó đi.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004