Thuỷ lợi đi trước mở đàng,
Trên đường cây mọc nối hàng xum xuê.
Thuyền nan theo nước đi về,
Dưới dòng cá lượn thoả thuê vẫy vùng.
Thuỷ lợi là gốc nghề nông,
Chưa xong thuỷ lợi thì lòng chưa yên.


Bài ca dao này nói về việc tăng gia sản xuất trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002