Thương em chẳng biết để đâu,
Để vào tay áo, lâu lâu lại dòm.


Khảo dị:
Thương em không biết để đâu,
Để trong túi áo lâu lâu anh dòm.
Thương em anh biết để đâu,
Để vào tay nải lâu lâu lại dòm.
Anh thương em không biết để đâu,
Để trong cái hũ lâu lâu lại dòm.
Em thương anh không biết để đâu,
Để trên thùng cám, để đầu chuồng heo
.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975