Tháng giêng là nắng hơi hơi,
Tháng hai là nắng giữa trời nắng ra.
Thứ nhất là nắng tháng ba,
Tháng tư có nắng nhưng mà nắng non.
Tháng năm nắng đẹp nắng giòn,
Tháng sáu có nắng bóng tròn về trưa.
Tháng bảy là nắng vừa vừa,
Tháng tám là nắng tờ ơ thế này.
Tháng chín nắng gắt nắng gay,
Tháng mười có nắng, nhưng ngày nắng không.
Tháng một là nắng mùa đông,
Tháng chạp có nắng nhưng không có gì.


Khảo dị:
Tháng giêng thì nắng hơi hơi,
Tháng hai thì nắng tuyết giời nắng ra.
Tháng ba được trận nắng già,
Tháng tư có nắng nhưng mà nắng non.
Tháng năm nắng đẹp nắng giòn,
Tháng sáu có nắng bóng tròn về trưa.
Tháng bảy vừa nắng vừa mưa,
Tháng tám còn nắng nhưng chưa ngắn ngày.
Tháng chín nắng ớt, nắng cay,
Tháng mười có nắng nhưng ngày ngắn hơn.
Nguồn: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009