Tay lại bắt tay luỵ rơi ngang má,
Mặt lại nhìn mặt thảm quá trời ơi!
Mấy lâu ni chim lượn, cá khơi,
Bắt tay mà hỏi đôi lời đặng không?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004