Tằm vương tơ, nhện cũng vương tơ,
Mấy đời tơ nhện được như tơ tằm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)