Rau già cùng với mướp sơ,
Đem vào Ket Mẩy mà vơ lấy tiền.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002