Rủ nhau mua nứa trên Trèm,
Bơi qua bãi cát mới đem về nhà.
Đem về mới đến bãi ta,
Rỡ xong mới vác về nhà mới cưa.
Mồ hôi lã chã như mưa,
Cưa rồi mới thiến, thiến rồi mới pha.
Ngồi rồi lại vót nan ra,
Tính xem vốn lại được là bao nhiêu.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002