Qua cầu dừng bước trông cầu,
Cầu bao nhiêu nhịp em sầu bấy nhiêu.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)