Phận em sao lắm dở dang,
Cầm tiêu tiêu gẫy, cầm đàn đứt dây.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)