Nhạn lạc bầy hai ngả kêu sương,
Cá ao hồ trông nguyệt, đêm trường qua trông em.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004