Nhìn nàng nước mắt thấm bâu,
Nhạn bay cao bắn với, cá ở ao sâu câu ngầm.
Bởi nghe ai dối trá mắc lầm,
Vàng rơi khó kiếm, chân trầm khôn theo.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004