Nghỉ việc không gạo bỏ nồi,
Ốm no bò dậy, không người chăm nom.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)