Người thì bí tỉ thịt thà,
Bò thì khát nước cùng là đói rơm.
Ba hôm! Vâng, chỉ ba hôm!
Rơm bò không nuốt, thì rơm “nuốt” bò!


Bài ca dao này phê phán xã viên thiếu tinh thần làm chủ trong sản xuất của hợp tác xã nông nghiệp thời bao cấp.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002