Người ta hội họp đúng giờ,
Như xe đủ khách, như lò đủ than.
Người sao dở dở dang dang,
Họp rồi mới đến, chưa tan đã về!
Trách gì bè bạn không chê:
Khoai hà nửa củ, cơm khê nửa nồi.


Bài ca dao này phê phán xã viên thiếu tinh thần làm chủ trong sản xuất của hợp tác xã nông nghiệp thời bao cấp.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002