Người ta đúc tượng làm chùa,
Còn em làm giấy bốn mùa chẳng ngơi.
Dám xin sư bác chớ cười,
Vì em làm giấy cho người chép kinh.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002