Ngày ngày ra đứng mà trông,
Bạn chả thấy bạn, tình không thấy tình.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)