Nước lớn rồi lại nước ròng,
Đố ai bắt được con còng trong hang.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)