Miệng anh đọc cửu chương,
Tay anh nương bàn toán,
Anh hỏi thăm nàng quê quán ở đâu?


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975