May ra thì hoá tứ linh,
Chẳng may thất nghiệp nằm đình Cổ Lương.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002