Một ngày ba bữa cơm đèn,
Còn gì má phấn, răng đen hỡi chàng?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)