Mồng bốn cá đi ăn thề,
Mồng tám cá về cá vượt Vũ Môn.


Nhân dân kinh nghiệm những ngày tháng bảy trời hay mưa, cho rằng cá chép đi thi để hoá rồng.

Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005