Mùa xuân nói với mùa thu,
Đứa khôn nói với đứa ngu cực lòng.
Tưởng là bột lọc nấu với nước lạnh trong,
Hay đâu bột lọc nấu với rau rong ngoài đìa.
Chén bịt lại dọn bằng nia,
Độc bình khay cẩn dọn rìa chõng tre.
Tiếc con chim phượng hoàng ở lộn với le le,
Chiếu bông để tạm ngoài hè khó coi.
Bột sam nấu với măng vòi,
Bún tàu lại nấu với cá mòi nhãi ranh.
Tiếc duyên nàng gặp đến anh,
Gặp chị không xứng, thất thanh thiên hạ cười.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004