Lụt nguồn trôi trái lòn bon,
Cha chết mẹ còn chịu cảnh mồ côi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)