Lỗi lầm vì cá trích ve,
Bát đầy thì ít, bát vơi thì nhiều.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004