Lẳng lơ cũng một anh chồng,
Chính chuyên cũng chẳng nằm không đêm nào.
Một đêm tám, chín trai vào,
Lòng tôi nhân đức chẳng để anh nào ra không.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006