Lầm than cực khổ thế này!
Xúc than, cuốc đất suốt ngày lọ lem.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)