Làm người cho biết tiện tằn
Đồ ăn thức mặc có ngần thì thôi
Những người đói rách rạc rời
Bởi phụ lòng trời làm chẳng nên ăn


ý nghĩa của bài thơ