Khuất bóng đèn lang anh nhìn nàng không rõ,
Thấy dạng em ngồi còn nhỏ anh thương.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975