Khế với chanh một lòng chua xót,
Mật với gừng một ngọt một cay.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)