Khăn vuông bốn chéo một chùm,
Miệng mời người nghĩa hò dùm ít câu.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975