Rút mây chặt cỏ,
Bỏ mây chặn lời.
Nghe tiếng cọp đòi,
Rút mây mà chạy!
Hê... Hê... Hê...


Nguồn: Văn học dân gian Việt Nam (dùng trong nhà trường), Trần Hoàng - Triều Nguyên (tuyển chọn - biên soạn), NXB Thuận Hoá, 2000