Hoa thơm lan cả vườn hồng,
Thơm cây thơm rễ người trồng cũng thơm.
Hoa thơm bông giắt bông cầm,
Dang tay khuyên bẻ sợ lòng mẹ cha.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001