Hỡi người vác cuốc thăm đồng,
Thăm lúa, thăm mạ hay lòng thăm ai?
- Anh nay vác cuốc thăm khoai,
Nào anh có dám thăm ai ngoài đồng!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001