Hỡi ai vết chiếu rành rành,
Chén son chưa cạn mà tình đã phai.


Khảo dị:
Hỡi ai vết chiếu rành rành,
Chén son chưa cạn mà tình đã vơi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001