Hồn rằng hồn chẳng có cửa có nhà,
Ở rào ở giậu cùng là bờ tre.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001