Hồ Quảng, hồ thiềng
Sơn tiêu độc cước
Cảm danh Ngũ Hồ
Tai nghe tiếng mái, tiếng đờn
Chả ngờ người bỏ công ơn nghĩa thầy
Giai lão bách niên
Đàn ai khéo gảy năm cung
Chả ngờ bà chúa gảy tranh giữa rừng
Xừ xang cống líu
Líu xang xừ hồ


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001