Hỏi thăm chuyện vãn ai bày,
Ngãi nhơn thăm thẳm một ngày một xa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001