Nhân sinh quý thích chí,
Lúc thừa nhàn họp mặt khách tri âm;
Nhi cầm, nhi kỳ, nhi tửu, nhi thi,
Vui tứ thú với bốn mùa thong thả.
Cờ giong ruổi quân xa quân mã,
Đàn lựa dần dây vũ dây văn;
Thơ ngâm câu tuyết nguyệt phong vân,
Rượu đánh chén quỳnh tương ngọc dịch.
Thơ rằng:
Nhàn khan kỳ cục phân trù sách,
Tĩnh thính cầm xoang ngụ tính tình;
Thừa hứng ngâm thi vận hoà bình,
Phá sầu hữu tửu dĩ vi binh.

Cuộc ăn chơi cho thoả chí bình sinh,
Dẫu phú quý vinh hoa đành có phận.
Ngẫm thế sự nào hờn nào giận,
Hội phong vân quân tử gặp thì.
Chốn cầm đài vừa dật hứng đòi khi,
Bốn thú ấy mở càng thêm thú;
Điều lịch sự ăn chơi cho đủ,
Quan càng cao đủ thú mới là cao.
Nam nhi đáo thử thị hào!


Bài được sao lục trong một tập hát nói cổ, các bài không đề tên tác giả.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 133, tháng 9-1928