Gieo cải, cấy cần,
Xuống sông cấy muống, lên ghềnh trồng dưa.
Gió đưa cây cải lên trời,
Cây răm đứng lại chịu đời đắng cay.


Khảo dị:
Gieo cải, cấy cần,
Xuống sông cấy muống, lên ghềnh trồng dưa.
Gió đưa cây cải lên trời,
Cây răm đứng lại chịu lời đắng cay.
Gieo cải cấy cần,
Xuống sông múa rối, đến gần quay tơ.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001