Gieo cải, cấy cần,
Xuống sông cấy muống, lên ghềnh trồng dưa.
Gió đưa cây cải lên trời,
Cây răm đứng lại chịu đời đắng cay.


Khảo dị:
Gieo cải cấy cần,
Xuống sông múa rối, đến gần quay tơ.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001