Giữ mình lại giữ cho người,
Cái thân đội đá vá trời là đây.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001