Giục ngựa buông cương lên đàng thượng lộ,
Trời hỡi trời duyên nợ về đâu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001