Tin mới đâu vang khắp lưỡng kỳ,
Thượng Chi rầy đã hoá tham tri!
Rõ nhà họ Phạm dư hồng phúc,
Thật mệnh anh Quỳnh có tử vi.
Kính trắng sẽ ra làng báo chí,
Bài vàng nay dựa đám quyền uy.
Công gào lập hiến, ừ không uổng.
Trực trị như ai có ích gì!


Năm 1933, Phạm Quỳnh bỏ báo Nam phong nhảy vào chính trị, chủ xướng bảo hoàng lập hiến chống với đường lối trực trị của Nguyễn Văn Vĩnh, được chính quyền Pasquier cho làm thượng thư trong triều đình Huế. Có người làm bài thơ này, hình thức là mừng nhưng thực là mắng nhiếc.

Nguồn:
1. Lãng Nhân, Chơi chữ, Nam Chi tùng thư, 1970
2. Triệu Xuân, Vũ Bằng toàn tập (tập 4), NXB Văn học, 2006