Giăng tay đón bạn truông mây,
Thương ai mà bỏ ngãi đây cho đành.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001